Algemeen

Beneens Heynen architecten beogen architectonische totaalconcepten; gaande van ontwerp, opvolging, budgetcontrole tot en met de oplevering, met speciale aandacht voor interieurvormgeving- en afwerking die inherent wordt beschouwd aan het globale project. Architecturale kwaliteit, inbreiding, stadsvernieuwing en vooral duurzaamheid in al zijn facetten zijn de voornaamste streefdoelen.

Beneens Heynen architecten zijn actief en ervaren in meerdere disciplines: particuliere woningbouw, renovatie, groepswoningbouw, projectontwikkeling, winkelinrichting, interieurvormgeving, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen voor zowel private ondernemingen als openbare besturen, schoolgebouwen, sociale woningbouw, kinderopvang, sportinfrastructuur en stedenbouwkundige ontwerpen voor verkavelingen en inbreidingsprojecten.

De referenties op deze website vormen een nauwkeurige selectie uit hun oeuvre, waarmee Beneens Heynen architecten zich wensen te profileren naar de toekomst. Deze projecten getuigen van een consequente visie en engagement. Ze zijn architecturaal helder, krachtig vormgegeven, verlost van tendensen of modetrends, blijvend actueel, authentiek, innoverend, stedenbouwkundig geïntegreerd, functioneel, constructief logisch, technisch geoptimaliseerd, rationeel duurzaam, economisch en budgettair relevant.

Ontwerp / Opvolging / Controle

In alle opdrachten betekent de nauwkeurige interactie en samenhang tussen de ontwerpbesprekingen, het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering, een cruciale voorwaarde om een geslaagd project te kunnen verwezenlijken, evenals het intens overleg met alle betrokken partners.

De studiebureaus stabiliteit en technieken, de EPB- en ventilatieverslaggever, de veiligheidscoördinator, de diensten Ruimtelijk Ordening (zowel op stedelijk, provinciaal als gewestelijk niveau), de subsidiërende en/of adviserende overheden (AGION / OVSG / Kind & Gezin / Cenergie), het toegankelijkheidsbureau en de lokale brandpreventie-diensten zullen tijdens de ontwerpfase, systematisch in het dossier worden betrokken met het oog op adequate stedenbouwkundige, omgevingsgerichte, functionele en technische onderbouwde voorstellen.

Meerdere oplossingen en alternatieven zullen worden onderzocht, vergeleken, afgewogen en besproken om finaal tot een weloverwogen en goed gemotiveerde keuze te komen.

Bovendien zal binnen ons team één en dezelfde persoon alle activiteiten binnen een project coördineren en superviseren, nl. de leidende projectarchitect, die steeds in overleg met de betrokken partners, alle bouwkundige en technische voorzieningen optimaal op elkaar zal afstemmen.

Budgetcontrole

Conform de gestelde voorwaarden in de begroting, zijn de ramingen gebaseerd op realistische eenheidsprijzen en engageren wij ons om de geldende fysische en financiële normen te respecteren. In elke fase van de opdracht worden de ontwerpen getoetst aan gedetailleerde ramingen of opgegeven budgetten en beschouwd men het uiteraard als een plicht de nodige aanpassingen te verrichten in geval van eventuele overschrijdingen. Intense budgetbesprekingen behoren steeds tot één van de essentiële facetten binnen elke opdracht.

Duurzaam bouwen en technieken

Een relevante opdracht binnen de energie-context van vandaag betreft de integratie van de bouwkundige en technische voorzieningen i.f.v. een rendabel energiebeheer en duurzaamheid, in zoverre budgettair-economisch verantwoord. Daarom trachten we steeds te begroten binnen welke termijn toegepaste investeringen kunnen worden afgeschreven of terugverdiend. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten:

  • doorgedreven isolatietechnieken (muren, vloeren, daken en buitenschrijnwerk)
  • spaarzaam watergebruik en recuperatie van regenwater
  • duurzame warmteproductie via alternatieve technieken (condensatie, warmtepomp- en hybride systemen) en passieve en/of actieve zonne-energie (zonnecollectoren, fotovoltaïsche cellen)
  • actieve en/of passieve ventilatievoorzieningen i.f.v. de gestelde comforteisen en de bouwfysische, constructieve en budgettaire mogelijkheden (m.n. balansventilatie met warmterecuperatie)
    luchtdicht bouwen
  • beheersen van zonnewinsten- en invloeden
  • ontwerpen en realiseren van laag-energie- of BEN-gebouwen
  • conditionering, (actieve en passieve) klimatisering van gebouwen